ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α2 - ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΟΡΦΙΤΗΣ
ΜΟΡΦΙΤΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ 'Η ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΜΕΡΟΣ Β4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ E-MAIL ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. 99- ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ